Rödeby Vägförening
Ordförande:
Carl-Gustaf Grönlund
079-333 74 10
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.

Vice sekreterare:
Stefan Mattsson
073-310 69 54
stefan.mattsson@rodebyvag.se
Ansvarig för medlemsregistret.
Blomlådor
Vid behov av hastighetsdämpande åtgärder i ett bostadsområde kan blomlådor utplacerade på gatan vara ett alternativ. För att placera ut blomlådor som fartdämpande åtgärd krävs ett beslut från föreningen som gäller i 3 år.
Därefter skall tillståndet omprövas.

Följande krav och förutsättningar - som är samma som för Karlskrona kommuns vägar - gäller för att tillstånd skall beviljas:

  • Berörda gator har utfarter från flera fastigheter samt att gatan inte trafikeras av kollektivtrafik.

  • Till ansökan ska bifogas lista med namnunderskrifter som visar att minst 75 % av de boende eller i övrigt berörda på gatan/gatorna är positiva till blomlådorna.

  • Lådornas placering bestäms i samråd med föreningen. Det åligger därefter sökanden att tillse så att blomlådorna står på anvisade platser.

  • Lådorna ska vara placerade så att fri sikt om minst 50 m uppnås och ej närmare korsning än 20 m. Placeringen får ej påtagligt störa framkomligheten för renhållningsfordon, annan förekommande lastbilstrafik eller tidnings- och postdistribution.

  • Lådor ska vara av trä med dimensionen 1,0 x 1,0 m samt höjden 0,5 m. På alla fyra sidorna ska finnas högreflekterande reflexplåt med dimensionen 84 x 15 cm.

  • Lådorna, liksom området i dess närhet, ska hållas i vårdat skick. Om så ej sker förbehåller sig föreningen rätten att vidtaga erforderliga åtgärder inkluderande bortforsling av lådor. Kostnad härför debiteras sökanden.

  • Blomlådorna får ej finnas på vägen under tiden 1 nov - 31 mars.

Ansökan


Ansökan finns här nedan för nedladdning. Fyll i och skicka in till föreningen tillsammans med listan med namnunderskrifter.
Vid godkänd ansökan står föreningen för reflexplåtarna, övrigt material står sökanden för.
Ladda ner: Ansökan blomlådor.doc (40 KiB)
Nyheter
Protokoll årsmöte 2023
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 28 mars 2023.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2023
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 28 mars 2023 kl....
Läs mer...
Protokoll årsmöte 2022
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 26 april 2022.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2022
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 26 april 2022 kl....
Läs mer...
Protokoll årsstämma 2021
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 31 augusti 2021.
Läs mer...