Rödeby Vägförening
Ordförande:
Carl-Gustaf Grönlund
079-333 74 10
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.

Vice sekreterare:
Stefan Mattsson
073-310 69 54
stefan.mattsson@rodebyvag.se
Ansvarig för medlemsregistret.
Stadgar

==============================================


§ 1
Firma
Föreningens firma är
Rödeby vägars samfällighetsförening
§ 2
Samfälligheter

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet avseende vägar inom Rödeby samhälle tillkommen genom utlåtanden 1961-03-18 (akt Rödeby 1149) och 1971-06-12 (akt 1080-82/53) och ombildad vid anläggningsförrättning dnr K00622.
§ 3
Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bil­dandet bestämts om dess ändamål.
§ 4
Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5
Styrelse
säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Karlskrona kommun.
Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 2-5 suppleanter.
§ 6
Styrelse
val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konsti­tuerar styrelsen sig själv.
§ 7
Styrelse
kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst åtta dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om före­kommande ärenden.
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
§ 8
Styrelse
beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordina­rie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tred­jedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskriv­ning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Proto­kollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid för­fall för ordföranden lett sammanträdet.
§ 9
Styrelse,
förvaltning


Styrelsen skall:

1
förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2
föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3
föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

4
årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5
om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra sär­skild redovisning för varje sådan gren,

6
i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handha­vande av föreningens angelägenheter.
§ 10
Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordi­narie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11
Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari-31 december.
§ 12
Underhålls och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10 000 kronor.
§ 13
Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda med­lemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debite­ringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
§ 14
Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom annonsering i Blekinge läns tidning och Sydöstran samt anslag på anslagstavlor i vid postkontoret i Rödeby.
Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmar­nas kännedom genom annonsering i Blekinge läns tidning och Sydöstran.
§ 15
Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§ 16
Dagordning vid stämma


Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1
val av ordförande för stämman
2
val av sekreterare för stämman
3
val av två justeringsmän
4
styrelsens och revisorernas berättelser
5
ansvarsfrihet för styrelsen
6
framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7
ersättning till styrelsen och revisorerna
8
styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9
val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10
val av revisorer och suppleanter
11
fråga om val av valberedning
12
styrelsens redovisning av ändrade andelstal
13
övriga frågor
14
meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.
§ 17
Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).
§ 18
Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvalt­ning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständig­heter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
§ 19
Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.Sammanträdesledare
Nyheter
Protokoll årsstämma 2024
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 26 mars 2024.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2024
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 26 mars 2023 kl....
Läs mer...
Protokoll årsmöte 2023
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 28 mars 2023.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2023
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 28 mars 2023 kl....
Läs mer...
Protokoll årsmöte 2022
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 26 april 2022.
Läs mer...