Rödeby Vägförening
Ordförande:
Stefan Lundin
0455-482 56
070-634 06 62
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
0455-489 15
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
Camilla Lönn
073-349 56 72
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.
Blomlådor
Vid behov av hastighetsdämpande åtgärder i ett bostadsområde kan blomlådor utplacerade på gatan vara ett alternativ. För att placera ut blomlådor som fartdämpande åtgärd krävs ett beslut från föreningen som gäller i 3 år.
Därefter skall tillståndet omprövas.

Följande krav och förutsättningar - som är samma som för Karlskrona kommuns vägar - gäller för att tillstånd skall beviljas:

  • Berörda gator har utfarter från flera fastigheter samt att gatan inte trafikeras av kollektivtrafik.

  • Till ansökan ska bifogas lista med namnunderskrifter som visar att minst 75 % av de boende eller i övrigt berörda på gatan/gatorna är positiva till blomlådorna.

  • Lådornas placering bestäms i samråd med föreningen. Det åligger därefter sökanden att tillse så att blomlådorna står på anvisade platser.

  • Lådorna ska vara placerade så att fri sikt om minst 50 m uppnås och ej närmare korsning än 20 m. Placeringen får ej påtagligt störa framkomligheten för renhållningsfordon, annan förekommande lastbilstrafik eller tidnings- och postdistribution.

  • Lådor ska vara av trä med dimensionen 1,0 x 1,0 m samt höjden 0,5 m. På alla fyra sidorna ska finnas högreflekterande reflexplåt med dimensionen 84 x 15 cm.

  • Lådorna, liksom området i dess närhet, ska hållas i vårdat skick. Om så ej sker förbehåller sig föreningen rätten att vidtaga erforderliga åtgärder inkluderande bortforsling av lådor. Kostnad härför debiteras sökanden.

  • Blomlådorna får ej finnas på vägen under tiden 1 nov - 31 mars.

Ansökan


Ansökan finns här nedan för nedladdning. Fyll i och skicka in till föreningen tillsammans med listan med namnunderskrifter.
Vid godkänd ansökan står föreningen för reflexplåtarna, övrigt material står sökanden för.
Ladda ner: Ansökan blomlådor.doc (40 KiB)
Nyheter
Protokoll årsstämma 2018
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 27 mars 2018.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2018
Rödeby Vägars samfällighet kallar till Årsmöte 2018-03-27 kl. 19.00...
Läs mer...
Protokoll årsstämma 2017
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 27 mars 2017.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2017
Rödeby Vägars samfällighet kallar till Årsmöte 2017-03-27 kl. 19.00...
Läs mer...
Blomlådor
Vid behov av hastighetsdämpande åtgärder i ett bostadsområde kan...
Läs mer...